Aktualne wyniki finansowe
Wyszczególnienie Stan na 31.12.2018 r. Stan na 31.12.2019 r.
Zysk netto 10 415 392,57 zł 4 018 006,20 zł
Wynik z lat ubiegłych - -
Aktywa ogółem 588 377 692,67 zł         638 978 996,56 zł
Fundusze własne 51 303 578,29 zł 52 797 862,33 zł
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych 4 300 000,00 zł 4 258 500,00 zł
Współczynnik wypłacalności 14,540% 14,91%
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych 13,875% 14,00%
Współczynnik płynności krótkoterminowej 178,40% 253,12%
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych 80,00% 80,00%

*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.

 

Sprawozdanie finansowe
Kierunki rozwoju