Aktualne wyniki finansowe
Wyszczególnienie Stan na 31.12.2017 r. Stan na 31.12.2018 r.
Zysk netto 4 001 159,24 zł 9 948 003,57 zł
Wynik z lat ubiegłych 130 244,87 zł - zł
Aktywa ogółem 415 010 328,84 zł 588 377 692,67 zł
Fundusze własne 40 462 458,78 zł 51 303 578,29 zł
Minimalna wartość funduszy własnych wynikająca z norm prawnych 4 170 900,00 zł 4 300 000,00 zł
Współczynnik wypłacalności 16,06% 14,54%
Minimalna wartość współczynnika wypłacalności wynikająca z norm prawnych 12,875% 13,875%
Współczynnik płynności krótkoterminowej 1,32 178,00%
Minimalna wartość współczynnika płynności krótkoterminowej wynikająca z norm prawnych 1,00 100,00%

*) Od 01.01.2018 r. obligatoryjnym współczynnikiem płynności krótkoterminowej jest współczynnik LCR.

 

Sprawozdanie finansowe
Kierunki rozwoju