Obrazek
Udziałowcy
Zostań udziałowcem!
Będziesz miał realny wpływ na działalność Banku

Będziesz miał realny wpływ na działalność Banku

Możesz być wybrany do organów nadzorczych

Możesz być wybrany do organów nadzorczych

Bank podzieli się z Tobą zyskiem

Bank podzieli się z Tobą zyskiem

Będziesz miał możliwość wspierania lokalnych inicjatyw

Będziesz miał możliwość wspierania lokalnych inicjatyw

Bądź aktywny!
Jak zostać udziałowcem?

Jeżeli posiadasz rachunek w naszym banku od co najmniej 3 miesięcy:

 1. Złóż pisemną deklarację dostępną na stronie www lub w placówce banku,
 2. Wnieś wpisowe - 100,00 zł,
 3. Wpłać co najmniej jeden obowiązkowy udział - 482,00 zł.

 

Udziałowcy
Pytania i odpowiedzi
Wpisowe i udziały

Członek Banku będący osobą fizyczną jest zobowiązany wnieść wpisowe w wysokości 100,00 zł oraz zadeklarować i wnieść co najmniej 1 udział o wartości 482,00 zł. Wniesienie wpisowego i zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku.

Członek Banku może posiadać maksymalnie 500 udziałów.

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej. Dywidenda za dany rok jest zazwyczaj dopisywana do wartości każdego udziału członkowskiego.
 

Wysokość dywidendy oraz wzrost wartości udziału członkowskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat:

Rok Zwiększenie wartości udziału członkowskiego Wielkość dywidendy
 (netto)
Wartość Wartość w % (r/r)
2013 z 360,00 do 385,00 25,00 ok. 7%
2014 z 385,00 do 404,00 19,00 ok. 5%
2015 z 404,00 do 418,00 14,00 ok. 3%
2016 z 418,00 do 433,00 15,00 ok. 4%
2017 z 433,00 do 450,00 17,00 ok. 4%
2018 z 450,00 do 466,00 16,00 ok. 3,5%
2019 z 466,00 do 482,00 16,00 ok. 3,5%
Prawa członka banku
 • Uczestnictwo w Zebraniach Przedstawicieli oraz Zebraniach Grup Członkowskich,
 • Możliwość wybierania i bycia wybieranym do organów Banku na zasadach  określonych w Statucie,
 • Możliwość otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku oraz otrzymania odpisu regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 • Możliwość zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i opinią biegłego rewidenta,
 • Zaznajamianie się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 • Możliwość rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 • Udział w nadwyżce bilansowej,
 • Możliwość wglądu do protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji.
Obowiązki członka banku
 • Przestrzeganie przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 • Dbanie o dobro i rozwój Banku oraz uczestnictwo w realizacji jego zadań statutowych, dbanie o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
 • Zawiadamianie pisemnie Banku o każdorazowej zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

udzialowcy@bstorun.pl

tel. 797 339 743