Lipiec
01
2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o zmianach Taryfy Opłat i Prowizji za czynności bankowe, Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych oraz Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych.

DLA OBECNYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, KTÓRZY POSIADAJĄ KONTO OSOBISTE:
- 1 września 2020 r. zmianie ulegają stawki określone Taryfą Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych oraz SKO, PKZP i Rad Rodziców,
- 1 września 2020 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych.

DLA OBECNYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, KTÓRZY POSIADAJĄ KONTO FIRMOWE:
- 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulegają stawki określone Taryfą Opłat i Prowizji dla Klientów Instytucjonalnych,
- 1 sierpnia 2020 r. zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych.

CZEGO DOTYCZĄ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH?
Najważniejsze zmiany dotyczą:
- opłaty za prowadzenie rachunku,
- opłaty za przelew wykonywany w placówce oraz bankowości internetowej,
- opłaty za wpłatę lub wypłatę gotówki w placówce, bankomacie i urządzeniu samoobsługowym BS Toruń,
- miesięcznej opłaty za kartę płatniczą,
- opłaty za hasło SMS potwierdzające zmianę salda na rachunku,
- opłaty związanej ze zleceniem stałym i poleceniem zapłaty,
- opłat związanych z kartą kredytową.
Dodatkowo w Taryfie zostaną wprowadzone korekty redakcyjne i porządkowe, które nie mają wpływu na warunki korzystania z produktów i usług Banku.

CZEGO DOTYCZĄ NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULAMINACH ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH?
- Uproszczenia języka, dzięki czemu informacje zawarte w Regulaminach będą jeszcze bardziej zrozumiałe.
- Usługi 3D Secure i nowych zasad potwierdzania płatności kartą w internecie za pomocą jednorazowego kodu SMS.
- Wycofania karty mobilnej Visa HCE spowodowanego możliwością wykonywania płatności mobilnych każdą kartą płatniczą.
- Wycofania z oferty Portfela SGB. Będzie on udostępniany dla nowych Klientów do 30.09.2020 r., natomiast dla dotychczasowych Klientów Portfel SGB będzie funkcjonował do dnia 31.03.2021 r.
- Zmiany w zakresie dostępności usługi BLIK w Portfelu SGB.
- Dostosowania zapisów do wymogów ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, dotyczących Klientów Instytucjonalnych, wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

CO SIĘ ZMIENIA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH?
KONTO MOC KORZYŚCI pozostaje w ofercie, ale będzie funkcjonowało na zmienionych warunkach tj. 3 różne plany taryfowe – STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM. Obecni posiadacze KONTA MOC KORZYŚCI otrzymają PLAN OPTIMUM. Oczywiście istnieje możliwość zmiany planu na inny, wybrany przez Państwa. Dodatkowo, oferta kont osobistych zostanie ujednolicona i teraz wszyscy nasi dotychczasowi Klienci, którzy posiadają inne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, wycofane już z oferty (KONTO START, PREMIUM, GOLD, MŁODZIEŻOWE, SENIOR, SILVER, STANDARD, ŚWIADCZENIOWE, UNIKONTO, KONTO MOC KORZYŚCI), będą posiadaczami KONTA MOC KORZYŚCI - PLANU TARYFOWEGO OPTIMUM.

CO SIĘ ZMIENIA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH?
Konto Ekspert pozostaje w ofercie, ale warunki jego funkcjonowania zostają zmodyfikowane. Oferta kont firmowych także zostanie ujednolicona i teraz wszyscy nasi dotychczasowi Klienci, którzy posiadają inne rachunki bieżące, wycofane już z oferty (KONTO BIZNES START, AGRO START, BIZNES PREMIUM, AGRO PREMIUM, NON-PROFIT, BIZNES PRESTIGE, NON-PROFIT PRESTIGE), będą posiadaczami Konta Ekspert. Dzięki temu oferta będzie jeszcze bardziej przejrzysta.

CZY WPROWADZANE ZMIANY NAKŁADAJĄ NA KLIENTÓW DODATKOWE OBOWIĄZKI?
Nasi Klienci nie są zobowiązani do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z wprowadzonymi zmianami. Jeżeli natomiast nie wyrażają Państwo zgody na zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji oraz Regulaminach świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, mają Państwo możliwość złożenia na piśmie:
- sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy w przeddzień ich wejścia w życie albo
- wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
Niezłożenie na piśmie żadnego z wymienionych oświadczeń oznacza akceptację zmian, które wejdą w życie w dniu 1 sierpnia 2020 r. (Klient Instytucjonalny) oraz 1 września 2020 r. (Klient Indywidualny)

Wprowadzane zmiany od 1 sierpnia 2020 roku dla Klientów Instytucjonalnych dokonywane są na podstawie § 64-66 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Toruniu.

Wprowadzane zmiany od 1 września 2020 roku dla Klientów Indywidualnych dokonywane są na podstawie § 71-72 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Toruniu.

Zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji oraz w Regulaminach świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych (Klient Instytucjonalny, Klient Indywidualny) są związane z modyfikacją dotychczasowej oferty oraz obniżką stóp referencyjnych Narodowego Banku Polskiego.

Mamy nadzieję, że zapowiedziane zmiany spotkają się z Państwa akceptacją, a wysoka jakość usług świadczonych przez nasz Bank zaspokoi Państwa oczekiwania.

Nowe dokumenty, tj.:
- Taryfa Opłat i Prowizji,
- Wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji,
- Regulaminy świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych (Klient Indywidualny, Klient Instytucjonalny),
- Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Indywidualnych,
są dostępne poniżej oraz na stronie internetowej edokumenty.bstorun.pl

Z wyrazami szacunku,
/Zespół BS Toruń/