info
search login strona główna

   

Informacje ogólne

Zgodnie z wymogiem § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Bank Spółdzielczy w Toruniu (dalej: „Bank”), przedstawia informacje dotyczące Banku oraz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A., która ma być świadczona na podstawie umowy zawieranej między Bankiem  a Klientem – w zakresie nie zamieszczonym w regulaminie świadczenia usługi w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez  Bank Spółdzielczy w Toruniu.

NAZWA BANKU:
Bank Spółdzielczy w Toruniu

ZRZESZENIE:
Spółdzielcza Grupa Bankowa
DANE KONTAKTOWE – POZWALAJĄCE NA BEZPOŚREDNI KONTAKT KLIENTA Z BANKIEM
Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
tel.: 56 639 95 00
e-mail: biuro@bstorun.pl
adres strony internetowej: www.bstorun.pl

JĘZYKI, W KTÓRYCH BANK ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI I W KTÓRYCH SPORZĄDZANE BĘDĄ DOKUMENTY:
Bank świadczy usługi w języku polskim.

METODY KOMUNIKACJI – SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ KLIENTA Z BANKIEM
Klient może kontaktować się z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu osobiście (np. w Centrali Banku, w Punkcie Obsługi Klientów, oddziałach, filiach) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, sieć internet). Sposób przekazywania przez Klienta zleceń do Banku w związku ze świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń określa regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez Bank Spółdzielczy w Toruniu.

ZEZWOLENIE
Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (+48 22) 262-50-00
Fax (+48 22) 262-51-11 (95)
www.knf.gov.pl

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI
Szczegółowe informacje dotyczące zasad świadczenia usług określa regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez Bank Spółdzielczy w Toruniu.

AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ
Bank nie działa za pośrednictwem agenta firmy inwestycyjnej

INFORMACJA O KOSZTACH I OPŁATACH
Z tytułu świadczenia usług określonych w Regulaminie świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank nie pobiera od Klienta żadnego wynagrodzenia. Klient ponosi koszty opłat pobieranych przez Union Investment TFI S.A., określone w prospekcie informacyjnym Funduszu

OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z PRZYJMOWANIEM I PRZEKAZYWANIEM ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA:
Szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zawarty jest w udostępnianych Klientowi przed zawarciem Umowy skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.
    

Lista instrumentów finansowych oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Toruniu podlegających Dyrektywie MiFID:

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez UNION INVESTMENT TFI S.A., w tym:

 1. 1Subfundusze w ramach UniFundusze FIO:
  • Subfundusz UniKorona Pieniężny,
  • Subfundusz UniLokata,
  • Subfundusz UniKorona Obligacje,
  • Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa,
  • Subfundusz UniStabilny Wzrost,
  • Spółdzielczy Plan Systematycznego Oszczędzania Ziarnko Do Ziarnka,
  • Subfundusz UniKorona Zrównoważony,
  • Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu,
  • Subfundusz UniAkcje: Nowa Europa,
  • Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
  • Subfundusz UniKorona Akcje.
 2. 2Subfundusze w ramach UniFundusze SFIO:
  • Subfundusz SGB Gotówkowy,
  • Subfundusz UniWIBID Plus.

ZASADY WNOSZENIA I ZAŁATWIANIA PRZEZ BANK SKARG I REKLAMACJI KLIENTÓW

Klient może złożyć skargę lub reklamację dotycząca usług świadczonych przez Bank w ramach Umowy lub przez Fundusz Inwestycyjny lub przez podmiot, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego, listownie, osobiście w Banku lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Bank adres poczty elektronicznej.

Skarga lub reklamacja Klienta powinna zawierać jednoznaczne żądania skierowane do Banku, szczegółowo określające żądany sposób działania Banku. Bank może zażądać od Klienta dodatkowych informacji i wyjaśnień związanych z rozpatrywaną skargą lub reklamacją, wówczas bieg terminu rozpatrywania skargi lub reklamacji zostaje zawieszony do czasu otrzymania pisemnej informacji lub wyjaśnienia Klienta. W przypadku złożenia reklamacji na działanie Funduszu Inwestycyjnego lub podmiotu, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego, Bank przekazuje taką reklamację do tego podmiotu.

Bank rozpatruje reklamacje niezwłocznie po jej otrzymaniu, udzielając Klientowi odpowiedzi w sposób z nim ustalony, umożliwiający otrzymanie przez Bank potwierdzenia odbioru odpowiedzi na reklamację.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia wpływu oryginału pisma do Banku. Z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.

W przypadku skargi lub reklamacji zgłoszonej na działalność Funduszu Inwestycyjnego lub podmiotu, który działa w imieniu Funduszu Inwestycyjnego – podmiot ten jest odpowiedzialny za ich rozpatrzenie oraz udzielenie Klientowi wyjaśnienia w terminie określonym przez ten podmiot.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad załatwiania przez Bank Spółdzielczy w Toruniu skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi są przedstawione w regulaminie świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez Bank Spółdzielczy w Toruniu.

Dane kontaktowe Banku:

CENTRALA - ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
tel. (56) 639 95 00, fax (56) 639 95 10
www.bstorun.pl, e-mail: biuro@bstorun.pl

I Oddział w TORUNIU
ul. Reja 23 c, 87-100 Toruń, tel. (56) 658 04 08, fax (56) 658 04 06

II Oddział w TORUNIU
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, tel. (56) 655 50 41, fax (56) 655 50 40

Oddział w ŁUBIANCE
ul. Wrzosowa 1, 87-152 Łubianka, tel. (56) 678 83 73, fax (56) 678 86 22

Oddział w ŁYSOMICACH
ul. Porzeczkowa 6, 87-148 Łysomice, tel. (56) 678 34 87, fax (56) 678 32 97

Oddział w UNISŁAWIU
ul. Wiślana 8, 86-260 Unisław, tel. (56) 686 61 43, fax (56) 686 60 29

Oddział w ZŁEJWSI WIELKIEJ
ul. Słoneczna 8, 87-134 Zławieś Wielka, tel. (56) 678 04 25, fax (56) 678 09 94

Oddział w CHEŁMNIE
ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno, tel. (56) 677 18 14

Oddział w CHEŁMŻY
ul. Chełmińska 1, 87-140 Chełmża, tel. (56) 675 26 02

Oddział w LISEWIE
ul. Chełmińska 30, 86-230 Lisewo, tel. (56) 676 86 05

Oddział w WĄBRZEŹNIE
ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, tel. (56) 687 30 89

Punkt Obsługi Klienta w PAPOWIE BISKUPIM
Papowo Biskupie 131, 86-221 Papowo Biskupie, tel. (56) 676 81 17

Punkt Obsługi Klienta w STOLNIE
Stolno 5, 86-212 Stolno, tel. (56) 686 51 34

Dyrektywa MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) – Dyrektywa 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych ma na celu zwiększenie przejrzystości rynków instrumentów finansowych przy jednoczesnym zachowaniu zwiększonego poziomu ochrony inwestorów.

Wymogi Dyrektywy MiFID są uzupełnione przez akty wykonawcze na poziomie unijnym oraz akty wykonawcze na poziomie krajowym.

MiFID odnosi się do szerokiego spektrum operacji finansowych i usług inwestycyjnych wykonywanych przez banki, ale także do kluczowych procesów biznesowych banków z zakresu działalności dealerskiej i usług finansowych oraz z zakresu obszarów wsparcia, w szczególności:

 • Zarządzania ryzykiem,
 • Compliance,
 • Komunikacji marketingowej.

Przepisy MiFID mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich podmiotów świadczących usługi w zakresie inwestycji lub związanych z instrumentami finansowymi będącymi przedmiotem dyrektywy. Przepisom dyrektywy MiFID podlegają więc banki, biura maklerskie i pośrednicy finansowi.

Głównym celem dyrektywy jest ochrona Klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie, zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. Mają one obowiązek ustalenia sprzeczności interesów występujących między nimi, w tym między personelem kierowniczym, pracownikami i przedstawicielami lub dowolną osobą bezpośrednio lub pośrednio z nimi powiązaną stosunkiem kontroli, a ich Klientami lub między Klientami, występujących w toku świadczenia wszelkiego rodzaju usług inwestycyjnych i dodatkowych, lub połączenia obydwu rodzajów usług.

Wypełniając obowiązki wynikające z  MiFID, Bank Spółdzielczy w Toruniu dąży do zwiększenia ochrony klientów w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i wykonywania czynności na instrumentach finansowych dla klientów, w szczególności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Poniżej przedstawiamy:

Konflikt interesów

Przez konflikt interesów rozumie się znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Klienta a Bankiem lub osoby powiązanej z Bankiem i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta. Konflikt interesów powstaje w szczególności, gdy:

 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nie uzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta
 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem posiada obiektywny powód, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów
 • Bank lub osoba powiązana z Bankiem posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów co najmniej jednego Klienta

W przypadku, w którym zaistnieje konflikt interesów, o którym mowa powyżej, umowa o świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. przez Bank może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji o konflikcie interesów oraz potwierdzi wolę zawarcia przedmiotowej umowy z Bankiem.
Bank, w swojej działalności stosuje rozwiązania organizacyjne oraz regulacje wewnętrzne, których celem jest zapewnienie, aby w przypadku powstania konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesu Klientów. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów, rozwiązania organizacyjne oraz regulacje wewnętrzne powinny zapobiegać naruszeniu interesu Klientów

Wdrożone w Banku Spółdzielczym w Toruniu zasady zarządzania konfliktem interesów mają chronić klientów Banku w zakresie transakcji dokonywanych na instrumentach finansowych.

W „Regulaminie przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i wykonywania czynności na instrumentach finansowych przez Bank Spółdzielczy w Toruniu” znajdą Państwo w szczególności informacje o:

 • Definicji konfliktu interesów i osoby powiązanej,
 • Przykładach konfliktu interesów,
 • Zasadach zapobiegania konfliktom interesów,
Poniżej przedstawiamy:

Test adekwatności

Przed zawarciem Umowy, Bank zwraca się do klienta lub potencjalnego klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego – za pomocą Testu Adekwatności.

Test jest narzędziem pozwalającym zbadać adekwatność inwestycji przez Klienta w Jednostki Uczestnictwa, przy uwzględnieniu jego wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania w te instrumenty finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Przeprowadzenie Testu Adekwatności ma na celu udzielenie odpowiedzi czy inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest inwestycją odpowiednią dla Klienta (wynik testu pozytywny), czy jest nieodpowiednia dla Klienta (wynik testu negatywny).

W celu zapoznania się z pytaniami zawartymi w Kwestionariuszu oceny adekwatności i odpowiedniości, prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Klasyfikacja klientów

MiFID wprowadza zasady klasyfikowania Klientów oraz oszacowania ich poziomu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do danej usługi.
Bank wyróżnia następujące kategorie Klientów:

 • Klientów Detalicznych,
 • Klientów Profesjonalnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rozróżnianie przez Bank Klientów Detalicznych i Klientów Profesjonalnych może skutkować ograniczeniem przysługujących Klientom Profesjonalnym praw i zmniejszeniem w stosunku do tych Klientów obowiązków Banku. Niezależnie od powyższego, w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Klientów, Bank przyjął zasadę, że wszystkich Klientów traktuje tak samo, tj. tak jak Klientów Detalicznych, niezależnie od przyznanej kategorii.

Kategoryzacja potencjalnie może mieć wpływ na:

 • poziom ochrony Klienta poprzez przekazanie szczegółowych informacji dotyczących Banku i usługi
 • prawa Klienta w zakresie usługi świadczonej przez Bank
 • obowiązki Banku w zakresie świadczonej usługi
 • zakres przekazywanych klientowi informacji
 • tryb komunikacji między Bankiem a Klientem

Ze względu na największe możliwe bezpieczeństwo Klienta, z chwilą zawarcia Umowy o  świadczenie usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. każdy Klient jest kategoryzowany jako Klient Detaliczny.

Klient ma prawo domagania się o zakwalifikowanie do wyższej lub niższej kategorii i tym samym odpowiednio niższego lub wyższego poziomu ochrony.