info
search login strona główna

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (potocznie zwane RODO). Dlatego też przekazujemy kilka informacji przybliżających te zasady.

Bank Spółdzielczy w Toruniu pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, gdyż dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce, zawarte w umowach, są zbieżne z założeniami RODO.

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane?

Zgodnie  z  wszelkimi  umowami,  Administratorem  Państwa  danych  jest  Bank  Spółdzielczy  w  Toruniu, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • osobiście, w siedzibie głównej bądź w placówkach Banku (adresy na www.bstorun.pl),
 • pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • mailowo lub telefonicznie: biuro@bstorun.pl, tel. 56 639 95 00.

Bank,  dbając  o  dobro Państwa  danych,  powołał  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji  (ABI)  zgodnie z obowiązującą literą prawa, który wraz z wejściem w życie RODO automatycznie zostanie zarejestrowany jako IODO.

Z obecnym ABI, pełniącym obowiązki IODO, można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: Bank Spółdzielczy w Toruniu, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,
 • mailowo lub telefonicznie: iodo@bstorun.pl, tel. 56 639 95 11.

Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz zleconych  przez  nich czynności bankowych.

Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności w celu  wykonania  wszelkich  zadań  związanych  z  obsługą  Klienta  (poprawnej identyfikacji,  oceny  zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, monitoringu kredytowego, obsługi płatności czy obsługi ubezpieczeń).

Dane te pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, natomiast w sytuacji gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa  osoby,  której  dane  dotyczą,  a  których  podanie  jest  niezbędne  do  realizacji  działań - za pośrednictwem Klienta (np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci).

W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z bazy BIK  oraz  innych  instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej Klientów.

Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.

Bank jako instytucja zaufania publicznego posiada liczne obowiązki prawne, do których należą m.in.: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi oraz podleganie prawu podatkowemu.

Ponadto Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa a informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi, zawarte zostały w umowach z Klientami.

Prawa Klienta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.

Dane mogą być i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie litery prawa,
 • na podstawie zgody Klienta.

Po zakończeniu umowy, na żądanie Klienta, zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po jej wygaśnięciu.
W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy, mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora, o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu są przekazywane dane?

Dane są przekazywane podmiotom, z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

 1. 1Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
 2. 2Komisja Nadzoru Finansowego,
 3. 3Ministerstwo Finansów,
 4. 4Narodowy Bank Polski,
 5. 5SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 6. 6Podmioty z grupy SGB,
 7. 7Podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa, takie jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także inne banki i instytucje w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
 8. 8Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 9. 9Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 10. 10Podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., First Data Polska, Visa i MasterCard,
 11. 11Podmioty wspierające Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

Szczegółowe informacje, komu i na jakich warunkach dane są przekazywane, zawarte zostały
w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.
Bank Spółdzielczy w Toruniu oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych Klientów do Państw trzecich.

Czas przetwarzania danych

Czas przetwarzania danych zasadniczo jest zależny od rodzaju usługi i formy współpracy oraz wynika wprost z litery prawa w tym m.in. z:

 1. 1Prawa bankowego,
 2. 2Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 3. 3Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 4. 4Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 5. 5Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 6. 6Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 7. 7Kodeksu cywilnego.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych - Panią Irminą Siekierską, na adres poczty elektronicznej: iodo@bstorun.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora).

Klauzula informacyjna dla Klientów okazjonalnych dokonujących płatności w kasach Banku