info
search login strona główna

Pragniemy poinformować, że w dniu 19.10.2017 r. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Toruniu podjęło decyzję o połączeniu z Bankiem Spółdzielczym w Chełmnie.

Wcześniej podobną decyzję podjęło Zebranie Przedstawicieli BS Chełmno. W dniu 21.11.2017 r. stosowną zgodę na połączenie banków wydała Komisja Nadzoru Finansowego. Po dokonaniu stosownych wpisów w rejestrze sądowym, nastąpi formalne połączenie banków. Począwszy od 02.01.2018 r.  będą one  funkcjonowały jako jeden podmiot.

BS Toruń to nowoczesny i bezpiecznie zarządzany bank, postrzegany jako jeden z wzorcowych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bank cechuje systematyczny wzrost skali działalności, wysoka rentowność oraz optymalny poziom podejmowanego ryzyka.

Aktywnym podmiotem koordynującym proces łączenia jest Spółdzielczy System Ochrony SGB, który w tym zakresie udziela pomocy merytorycznej i finansowej. Warto zaznaczać, że SSO jest gwarantem wypłacalności i płynności banków, będących jego uczestnikiem.

Do czasu formalnego połączenia banków (02.01.2018 r.) funkcję zarządu BS Chełmno pełni Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Rada Nadzorcza toruńskiego banku.

Dzięki połączeniu, część placówek dotychczasowego BS Chełmno będzie mogła dalej funkcjonować. Oczywiście, niezbędne będzie podjęcia działań restrukturyzacyjnych, jednakże istotna grupa pracowników będzie dalej pracować w strukturach BS Toruń. Na terenie dotychczasowego działania BS Chełmno w dalszym ciągu funkcjonować będzie bank o spółdzielczym charakterze i wieloletniej tradycji.

W wyniku połączenia, dotychczasowi klienci chełmińskiego banku otrzymają możliwość korzystania z doskonałej oferty i profesjonalnej obsługi. BS Toruń zapewni wszystkim klientom sprawną i bezpieczną jakość współpracy, pozwalającą zaspakajać potrzeby finansowe Klientów.

Połączenie Banków zwiększa bezpieczeństwo środków powierzonych przez Klientów. BS Toruń spełnia wszystkie wymagane parametry płynności i wypłacalności. Proces łączenia banków nie zaburzy stabilności tego podmiotu.

Zarząd BS Toruń zdaje sobie sprawę z trudności, w jakich przyszło w ostatnim okresie funkcjonować klientom chełmińskiego banku. Bank Spółdzielczy w Toruniu stara się budować partnerskie relacje ze swoimi Klientami, a wysoki poziom zadowolenia Klientów jest dla Banku wartością najwyższą. Dołożone zostaną starania, by odzyskać zaufanie Klientów.

W odniesieniu do klientów i udziałowców BS Toruń, warto zaznaczyć, że proces łączenia w żaden sposób nie dotyka kwestii udziałów dotychczasowych członków BS Toruń. Polityka wypłaty dobrej dywidendy (wzrost wartości udziału) z zysku BS Toruń będzie nadal obowiązywała. Straty chełmińskiego banku zostaną pokryte z kapitałów BS Chełmno i pomocy SSO. Ponadto, wszyscy pracownicy toruńskiego banku będą w dalszym ciągu realizować dotychczasowe zadania - nie jest przewidziana żadna restrukturyzacja dotykająca dotychczasowych pracowników BS Toruń.

Dzięki przejęciu i przeprowadzeniu skutecznego procesu łączeniowego, BS Toruń stanie się jeszcze lepszą firmą, o większej skali działania, szerszym terytorium oddziaływania. Perspektywy dalszego dobrego funkcjonowania banku i dalszego rozwoju będą jeszcze lepsze.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Toruniu